1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комунальна медична установа „Міська поліклініка № 2” (надалі за текстом – Установа) є закладом охорони здоров’я, заснованим на власності територіальної громади м. Чернівців (надалі за текстом – Власник) згідно з рішенням XI сесії III скликання Чернівецької міської ради від 27.12.1999р. № 194 „Про реорганізацію комунальної медичної установи „Міська клінічна лікарня №3”.

1.2. В своїй діяльності Установа керується Конституцією України, Законами України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, ..Про власність”, „Про охорону праці”, Господарським кодексом України та іншими законодавчо-нормативними актами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства охорони здоров’я, рішеннями сесії міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови, наказами управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, а також цим Статутом.

1.3. Установа є юридичною особою, має самостійний бухгалтерський баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки документів, інші реквізити.

1.4. Установа від свого імені може укладати договори, контракти згідно з чинним законодавством України за предметом своєї діяльності, виступати позивачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.5. Установа відповідає по своїх зобов’язаннях за майно, надане їй в оперативне управління, на яке може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Повна назва: Комунальна медична установа „Міська

поліклініка №2”, скорочена назва КМУ „Міська поліклініка №2”.

1.7. Юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 11.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ.

2.1. Структура Установи визначається адміністрацією за погодженням з управлінням охорони здоров’я міської ради.

2.2. Установа здійснює:

2.2.1. Своєчасне, повне і якісне обстеження та лікування хворих в амбулаторних умовах.

2.2.2. Постійну роботу з підвищення якості та оперативності медичного догляду, сервісного обслуговування хворих.

2.2.3. Забезпечення готовності до роботи в екстремальних умовах.

2.2.4. Своєчасний початок активного лікування із застосуванням комплексної терапії, сучасних методів відновлювального лікування, лікувального режиму та догляду за хворими.

2.2.5. Сприяння проведенню медичної, соціальної та професійної реабілітації хворих в амбулаторних умовах.

2.2.6. Кваліфікований медичний догляд за хворими.
2.2.7. Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, в тому числі на договірних умовах.

2.2.8. Проведення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на зниження захворюваності населення.

2.2.9. Відбір хворих на санаторно-курортне лікування.

2.2.10. Підбір, прийом та звільнення, облік, розстановку, атестацію, підвищення кваліфікації та виховання кадрів.

2.2.11. Покращання умов праці та відпочинку персоналу.

2.2.12. Вирішення соціальних питань.

2.2.13. Господарську діяльність, в тому числі своєчасне матеріально-технічне забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів.

2.2.14. Надання платних послуг в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

2.2.15. Ведення затвердженої медичної документації, оперативної інформації та статистичної звітності.

2.2.16. Облік результатів роботи персоналу та контроль поточної діяльності.

2.3. Установа забезпечує:

2.3.1. Невідкладну медичну допомогу всім хворим, постраждалим, що звертаються по допомогу.

2.3.2. Постійне удосконалення форм та методів взаємодії з іншими лікувально-профілактичними установами, діагностики та лікування хворих, виходячи із потреб населення та реальних умов господарювання.

2.3.3. Комфортні побутові та психоемоційні умови.

2.3.4. Дотримання персоналом норм етики та деонтології.

2.3.5. Своєчасне та якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій тощо.

2.3.6. Дотримання санітарних норм та правил експлуатації обладнання, устаткування для лікувальних закладів.

2.3.7. Постійну роботу медичної апаратури, машин та механізмів інженерно-технічних комунікацій та споруд.

2.3.8. Реальне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів.

2.3.9. Безперервне постачання необхідними засобами та матеріалами медичного та господарського призначення.

2.3.10. Дотримання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

2.3.11. Придбання, перевезення, використання, зберігання, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.3.12. Оптимізацію планово-фінансової та господарської діяльності.

2.3.13. Розвиток матеріально-технічної бази.

2.3.14. Своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

2.4. Для досягнення своєї мети та відповідно до предмет своєї діяльності Установа має право:

2.4.1. Самостійно планувати свою роботу, розробляти організаційну стрктуру та структуру управління, формувати штатний розпис, встановлювати посадові оклади працівникам відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.4.2. Входити у договірні відносини з суб’єктами підприємницької діяльності усіх видів і форм власності, установами, організаціями, громадянами як на території України, так і за її межами за згодою Власника.

2.4.3. Здавати приміщення та майно, що надано Установі в управління, з оренду за згодою Власника у порядку, визначеному чинними законодавчо-нормативними актами.

2.4.4. Укладати господарські договори і трудові угоди з підприємствами, вищими учбовими закладами і громадянами на виконання досліджень і розробок, підвищення кваліфікації кадрів, а також надання медико-соціальних послуг.

2.4.5. Надавати платні послуги у порядку і на умовах, визначених чинними законодавчо-нормативними актами України.

2.4.6. Проводити медичне страхування співробітників на випадок професійних захворювань, травм через страхові організації (компанії).

2.4.7. Страхувати майно (будівлі, транспорт, обладнання) від пошкодження та непередбачених ситуацій.

2.4.8. Брати участь у проведенні виставок, семінарів та інших заходів на комерційній, гуманітарній та благодійній основі, відряджати своїх спеціалістів за кордон на навчання, обмін досвідом та вирішення питань співпраці в різних медико-соціальних програмах.

3. МАЙНО УСТАНОВИ.

3.1. Установа заснована на комунальній власності територіальної громади м. Чернівців.

3.2. Майно Установи – це будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби і інші основні фонди та матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.

3.3. Статутний фонд Установи становить 66169 грн. (шістдесят шість тисяч сто шістдесят дев’ять гривень).

Структура Статутного фонду Установи додається і є невід’ємною частиною цього Статуту.

3.4. Майно Установи, що є власністю територіальної громади м. Чернівців, закріплене за Установою і передається їй на праві оперативного управління.

3.5. Відчуження майна Установи здійснюється за згодою Власника.

Кошти, отримані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), залишаються у розпорядженні Установи (за вирахуванням плати за послуги та суми податків) і використовується відповідно до вимог чинного законодавства України.

Фінансування Установи здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також доходів від інших видів господарської діяльності.

Інші види доходів складаються з:

– благодійних внесків, пожертвувань підприємств, установ, організацій та фізичних осіб у вигляді коштів, товарів, робіт та послуг;

– плати за послуги;

– інших джерел не заборонених законодавством.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

4.1. Управління Установою здійснює головний лікар відповідно до вимог чинного законодавства України і положень цього Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання майна та принципів самоврядування трудового колективу.

4.2. Власник здійснює свої права щодо управління майном Установи через департамент економіки міської ради, в частині оперативного керівництва діяльністю Установи – через управління охорони здоров’я міської ради.

4.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Установи здійснює головний лікар, якого призначає та звільняє з посади Чернівецький міський голова. Умови праці і діяльності головного лікаря регламентуються трудовим договором.

4.4. Інших працівників Установи призначає на посаду та звільняє головний лікар у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. Головний лікар:

4.5.1. Організовує роботу Установи, забезпечує її функціонування відповідно до мети і предмету діяльності Установи.

4.5.2. Вирішує самостійно всі питання діяльності Установи, за винятком віднесених цим Статутом до компетенції Власника.

4.5.3. Формує штатний розклад, встановлює працівникам надбавки та доплати до посадових окладів згідно з чинним законодавством України в межах затвердженого фонду оплати праці.

4.5.4. Встановлює режим робочого часу працівників.

4.5.5. Без доручення діє від імені Установи, представляє її в установах, організаціях, підприємствах, а також в стосунках з юридичними та фізичними особами, громадянами як на території України, так і за її межами.

4.5.6. Укладає договори, видає доручення.

4.5.7. Розпоряджається коштами, майном відповідно до вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту, а також укладеного з ним договору.

4.5.8. Видає накази, розпорядження, виконує інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, умовами договору, укладеного з ним.
4.5.9. Встановлює форми організації праці працівників, здійснює атестацію та раціоналізацію робочих місць, визначає їх необхідну кількість.

4.5.10. Від імені Власника укладає колективний договір з трудовим колективом, який регулює виробничі, трудові, економічні відносини, питання охорони праці та соціального розвитку.

4.6. Трудовий колектив Установи складають громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору, або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України, і є постійними працівниками Установи. До роботи в Установі можуть долучатися громадяни за договором, на умовах підряду, трудового договору і за сумісництвом.

4.7. Повноваження трудового колективу Установи реалізуються загальними зборами через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися головний лікар. Вибори здійснюються таємним чи відкритим голосуванням станом на 5 років за наявності не менш як 2/3 делегатів трудового колективу на конференцію. Члени виборчого органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Установи без згоди відповідного виборчого органу цього колективу.

4.8. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Установи, розробляються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.

4.9. Адміністрація Установи зобов’язана:

4.9.1. Забезпечувати умови для високоефективної праці трудового колективу.

4.9.2. Систематично інформувати про виробничі плани, фінансовий стан Установи.

4.9.3. Своєчасно роз’яснювати працівникам зміни умов праці, знайомити з новими формами оплати праці.

4.9.4. Направляти на навчання з метою підвищення фахового рівня градівників з оплатою відряджень в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.10. Адміністрація Установи спільно із профспілковим комітетом:

4.10.1. Здійснює матеріальне і моральне стимулювання працівників Установи.

4.10.2. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг.

4.11. В період між конференціями інтереси трудового колективу репрезентує профспілковий комітет, який діє відповідно до Статуту.

4.12. Для вирішення оперативних питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги закріпленим категоріям населення міста, в Установі можуть утворюватись тимчасові громадські формування (ради, комісії, групи, бригади). Повноваження цих формувань визначаються адміністрацією при їх утворенні.

4.13. Умови праці та відпочинку працівників Установи визначаються відповідно до чинного законодавства України. Персонал Установи підлягає соціальному та пенсійному забезпеченню в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України. Заробітна плата працівників Установи не може бути нижчою за встановлений чинним законодавством України мінімальний рівень заробітної плати.

5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Господарська діяльність Установи здійснюється на базі майна, переданого їй в оперативне управління.

5.2. Установа планує свою діяльність, визначає перспективи подальшого розвитку.

5.3. Установа забезпечує використання бюджетних коштів та доходів від господарської діяльності згідно з чинним законодавством України.

5.4. Фінансові операції із сторонніми організаціями Установа здійснює виключно в правовому порядку.

5.5. Відносини Установи з юридичними та фізичними особами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів в порядку, що визначається законодавчими актами України.
5.6. Установа несе відповідальність за дотриманням умов договорів та розрахункової дисципліни.

6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

6.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність в порядку, встановленому законодавством України.

6.2. За перекручення державної звітності службові особи несуть встановлену законодавством дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

7.1. Зміна основних положень Статуту Установи, внесення доповнень до Статуту проводяться за рішеннями Власника в порядку, передбаченому рішеннями сесії та виконкому Чернівецької міської ради і чинним законодавством України.

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ.

8.1. Ліквідація та реорганізація Установи проводиться за рішеннями Власника або уповноваженого ним органу чи за рішенням суду або господарського суду.
8.2. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

8.3. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію Установи, оприлюднює в засобах масової інформації повідомлення про її ліквідацію і про порядок та строк заяви кредиторами претензії. Поряд з цією публікацією, ліквідаційна комісія зобов’язана проводити роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості і виявлення претензій кредиторів з повідомленнями останніх про ліквідацію Установи.

8.4. При припиненні діяльності Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством України.

8.5. Установа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.